چهارمین نمایشگاهی بین المللی نهاده ها و آبرسانی

گروه: برگزاری نمایشگاه
تاریخ شروع: 1394/09/12
تاریخ پایان: 1394/09/15
استان: قزوین
شهر: قزوین
مکان برگزاری: شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین
برگزارکنندگان:
تلفن تماس:
وب سایت: http://www.qifc.ir/

qazvinfair2008@yahoo.com
  وب سایت : http://www.qifc.ir/

 


نمایشگاه داخلی بر اساس برنامه زمانی

فروردین / اردیبهشت / خرداد / تیر / مرداد / شهریور / مهر / آبان / آذر / دی / بهمن / اسفند
نمایشگاه های استانی
نمایشگاه های خارجی