هفتمین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی

گروه: برگزاری نمایشگاه
تاریخ شروع: 1394/09/24
تاریخ پایان: 1394/09/27
استان: قزوین
شهر: قزوین
مکان برگزاری: شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین
برگزارکنندگان:
تلفن تماس:
وب سایت: http://www.qifc.ir/

http://www.qifc.ir/

هفتمین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی

24الی 27آذر 94


نمایشگاه داخلی بر اساس برنامه زمانی

فروردین / اردیبهشت / خرداد / تیر / مرداد / شهریور / مهر / آبان / آذر / دی / بهمن / اسفند
نمایشگاه های استانی
نمایشگاه های خارجی