هفتمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی فرش وکف پوش ها (دموتکس خاورمیانه) استانبول- ترکیه(DOMOTEX Middle East)

گروه: برگزاری نمایشگاه
تاریخ شروع: 1391/08/18
تاریخ پایان: 1391/08/21
کشور: ترکیه
شهر: استانبول
مکان برگزاری: استانبول
برگزارکنندگان:
تلفن تماس:
وب سایت:

8الی 11نوامبر

18 تا 21 آبان
استانبول ترکیه

نمایشگاه داخلی بر اساس برنامه زمانی

فروردین / اردیبهشت / خرداد / تیر / مرداد / شهریور / مهر / آبان / آذر / دی / بهمن / اسفند
نمایشگاه های استانی
نمایشگاه های خارجی