پنجمین نمایشگاه تخصصی بین المللی کشاورزی،مواد غذایی، فرآوری و بسته بندی مواد غذایی اربیل - عراق(اگروفود عراق)

گروه: برگزاری نمایشگاه
تاریخ شروع: 1391/09/06
تاریخ پایان: 1391/09/09
کشور: عراق
شهر: اربیل
مکان برگزاری:
برگزارکنندگان: اگروفود عراق
تلفن تماس:
وب سایت:

6الی9آذر
26الی 29نوامبر
نمایشگاه مواد غذایی
عراق
اربیل

نمایشگاه داخلی بر اساس برنامه زمانی

فروردین / اردیبهشت / خرداد / تیر / مرداد / شهریور / مهر / آبان / آذر / دی / بهمن / اسفند
نمایشگاه های استانی
نمایشگاه های خارجی