ویژگیهای افرادی که تفکر سیستمی دارند

🔹 خود دست به اقدام می زنند(پیش قدم می شوند) 
🔹هیچگاه مشکل را به دیگران و محیط نسبت نمی دهند (اصطلاحاً غر نمی زنند) 
🔹 فقط مشکل را حل نمی کنند بلکه چاره و تدبیری همیشگی برای آن می یابند.(راه حل های هوشمندانه ارائه می کنند) 
🔹به سیستم به مانند یک کل نگاه می کنند و نگاه مجموعه ای به آن دارند. 
🔹 فرایندهای تدریجی و تهدید آمیز را به خوبی شناسایی می کنند. 
🔹دایره دید آن ها از مرزها بسیار گسترده تر است و خود را محدود نمی کنند 
🔹نگرش آن ها ژرف و عمقی است و رفتار آن ها عاری از هر گونه سطحی نگری می باشد. 
🔹 تاخیر و تعلل در ادبیات رفتاری و گفتاری آن ها جایگاهی ندارد 
🔹 آن ها به سینرژی و هم افزایی گروه کمک می کنند.
 
✅آینده هم اکنون است✅
دکتر خزایی

گروه مطلب: اقتصادی تاریخ درج: 1395/12/28 تعداد بازدیدکننده: 549