انواع عضویت
سایت تجانت امکان عضویت شرکتهای خریدار و فروشنده را در اشکال گوناگون نیز فراهم نموده است. سایت تجانت بسته به نوع عضویت اعضای خود، امکانات و امتیازات مختلفی را به شرکتها اختصاص می دهد.
عضویت برتر
مزایای عضویت برتر
عضویت ممتاز
مزایای عضویت ممتاز
عضویت آزاد(رایگان)
مزایای عضویت آزاد