جزئیات پیام

کنترل فاز

نوع پیام:فروش
گروه پیام:لوازم الکترونیکی
نام شرکت:رونیک
تاریخ ثبت:1395/06/11
کنترل فازتوضیحات:RNC-PW005

کنترل شده بر اساس میکرو کنترلر قدرمند

 تشخیص تغییر توالی فاز

 تشخیص قطع یک یا دو فاز

 تشخیص عدم تقارن ولتاژ شبکه

 (قطع خروجی در صورت کاهش ولتاژ شبکه (کمتر از 304 ولت

 (قطع خروجی در صورت افزایش ولتار شبکه (بیشتر از 437 ولت