جدیدترین پیام های فروش
  جدیدترین پیام های خرید
   پیام های ویژه خرید
    جزئیات پیام

    کنترل فاز

    نوع پیام:فروش
    گروه پیام:لوازم الکترونیکی
    نام شرکت:رونیک
    تاریخ ثبت:1395/06/11
    کنترل فاز    توضیحات:    RNC-PW005

    کنترل شده بر اساس میکرو کنترلر قدرمند

     تشخیص تغییر توالی فاز

     تشخیص قطع یک یا دو فاز

     تشخیص عدم تقارن ولتاژ شبکه

     (قطع خروجی در صورت کاهش ولتاژ شبکه (کمتر از 304 ولت

     (قطع خروجی در صورت افزایش ولتار شبکه (بیشتر از 437 ولت